UMphathiswa weSebe loPhuhliso lwamaPhandle noLimo uNonkqubela Pieters uthe wanikezela ngokusesikweni ishedi ye Sophumelela eBacclesfarm eNtabethemba. Le project inamalungu ayi 34 nanomhlambi weegusha eziyi1813 ezivelisa amabhali ayi26.

Le shedi inezixhobo zokusebenza, idiphu yeegusha eyakuthi iphuhlise izinga loboya nengeniso kwezoqoqosho. Umphathiswa weZemidlalo, ubuGcisa neNkcubeko uKhontsiwe ube yinxalenye yale mibhiyozo.
Usihlalo mafama uMnu uNgwevela ubengawuvali umlomo evuyiswa sesi sipho sisuka kuRhulumente .