Umphathiswa weSebe lophuhliso lwaMaphandle noLimo uNonkqubela Pieters unikezele ngokusesikweni ishedi enezixhobo zokucheba ehamba nediphu yeegusha kwiMasimanyane Woolgrowers Association neliqumrhu elikhokelwa ngumfana olulutsha uBanele Yawa kwilali yaseQaga kufuphi neQonce. Le yinxalenye yobuxhakaxhaka obenziwa li Sebe ukunceda amafama ashishina ngoboya ukuqinisekisa ukuba uboya bobohlobo kwaye bungenisa imali elindelekileyo. ISebe lichithe ngaphaya kwesigidi R1.3m.