Ngamakhaya ayi-281 kunye nesikolo esizakuxhamla kwimpompo zamanzi eziyi-40 ezifakelwe apha.
Kunyaka-mali ka2022/23, siye safakela amanzi kwindawo ezisibhozo (8) koomasipala i-Emalahleni, Dr AB Xuma, Intsika Yethu, Elundini, Raymond Mhlaba, Ntabankulu, Mhlontlo kunye ne-King Sabatha Dalindyebo
Eli phulo lwenze kwafakelwa iimpompo zamanzi eziyi-252 kwaxhamla amakhaya ayi-2 612 kuquka ne-kliniki, izikolo ezintathu kunye necawe ezintantu. Amaththuba emisebenzi eyi-471 aye avela .
Isebe liqinisekisa ukuba ukufakelwa kwala manzi kuyanyaniswa nokuvelisa ukutya
Kulo nyaka-mali ka-2023/24 isebe belibekele bucala izigidi ezingaphezulu kwesihlanu ( R5.3 million) ukufakela amanzi kwindawo ezimbini kumasipala i-Amathole, embini e-Alfred Nzo, ezintathu eChris Hani, ze ibenye e-Joe Gqabi nase-OR Tambo